Biserici si monumente istorice

                                                              BISERICI

             Încă de la primele atestări istorice aşezările comunei noastre, au aparţinut religiei creştin-ortodoxe. Biserica ca instituţie de stat în trecut cât şi în prezent a avut un rol religios-moral, dar şi un rol cultural, pentru că aici au apărut cele dintâi manuscrise. Primele lucrări cu aracter laic s-au scris tot prin osteneala slujitorilor bisericii, tot în cadrul bisericii au apărut primele şcoli şi a elaborat şi primele manuale.

Judeţul Ialomiţa a fost în primele rânduri ale creştinării populaţiei care se găsea pe aceste meleaguri. Au fost descoperite numeroase opaiţe cu caracter creştin din secolul V, VI iar la Luciu (Ialomiţa), nu departe de malul stâng al Dunării „un frumos opaiţ din bronz, cu o cruce masivă în partea superioară”, acesta fiind un obiect paleocreştin care dovedeşte că valea Ialomiţei a fost populată din vremuri străvechi.

Cele mai vechi texte referitoare la activitatea bisericească pe teritoriul comunei Bărcăneşti provin din Dicţionarul Geografic al judeţului Ialomiţa scris de I. Provianu la 1897 în care sunt redate informaţii referitoare la bisericile din cele 5 sate.

În satul Speteni este menţionată existenţa a două biserici cu doi preoţi şi doi dascăli. Biserica veche de lemn (1734) funcţiona sub coastă lângă cimitir, iar despre biserica nouă este menţionat că a fost târnosită la 1872. Biserica veche din lemn a fost adusă în sat în anul 1734 fiind donată de românii din Maramureş (Sighet), cu ocazia construirii de către aceştia a unei noi biserici.

În satul Bărcăneşti este menţionată o biserică construită la 1812 (inca se mai vad ruinele in cimitirul vechi), cu un preot Ioan Popa Voicu şi doi dascăli, iar în satul Condeeşti este menţionată o biserică cu un preot şi doi dascăli. Pentru satele Eliza-Stoeneşti şi Uleşti sunt menţionate câte o biserică care sunt slujite de câte un preot şi un dascăl. Alte prevederi referitoare la activitatea bisericească datează din anul 1906 fiind menţionate în Anuarul judeţului Ialomiţa, realizat de A.Ursescu. Pentru comuna Speteni este menţionată o biserică parohială cu hramul “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, serviciul religios fiind oficiat de preotul Chirică Chiriţescu, tot aici fiind menţionat că biserica are 8,5 ha de pământ arabil. La Bărcăneşti este menţionată biserica parohială “Adormirea Maicii Domnului” construită în 1812 cu doi preoţi Iancu Panaitescu şi C. Popescu, având în proprietate 8,5 ha pământ arabil. Pentru satul Condeeşti sunt menţionate două biserici, una construită la 1743, fără preot aflată în degradare accentuată şi cea dea doua constuită la 1892, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” fără teren arabil. În comuna Eliza-Stoeneşti este menţionată viserica parohială cu hramul “Sfântul Nicolae”, construită la 1851, având 8,5 ha pământ arabil, fără preot. În fine, în comuna Uleşti este menţionată biserica parohială cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” construită la 1854. Este de înţeles că activitatea bisericească a fost neîntreruptă în comună, faptul că au existat multe biserici certifică pioşenia şi vrednicia în credinţă a locuitorilor. Preoţii, pe lângă activităţile cele sfinte au învăţat carte multe din generaţiile satelor acestor locuri.

În comuna Bărcăneşti există la momentul actual 5 biserici ortodoxe reprezentând 5 parohii acestea fiind corespondente pentru cele 5 sate.

Cea mai veche dintre ele, este Biserica parohială “Sfântul Nicolae” din cartierul Eliza-Stoeneşti (Pelinu). Biserica se ridică în partea dreaptă a drumului rutier care străbate localitatea, către Axintele, într-o zonă dominată de „coastă”. Având hramul Sfântul Ierarh Nicolae, biserica a fost construită de comunitatea locală în anul 1851 în locul alteia mai vechi, pe un loc pe care îl donase proprietarul moşiei Pisica, serdarul Enache Roşca, înainte de moartea sa în anul 1841. A fost pictată în interior la anii 1886-1889 de către Serafim şi Z.G.Niculescu, icoanele împărăteşti fiind realizate de către Gheorghe Ioanid.A fost reparată în cursul secolului XX, cele mai serioase -potrivit pisaniei- fiind reparaţiile de la anii 1959-1960, când interiorul a fost repictat în tempera, de către pictorii I. Dogărescu şi C.Blendea, renovându-se atunci şi catapeteasma. În ultimii ani, prin stăruinţele preotului paroh Ifrim Fluturaş Petruş, s-au efectuat reparaţii la acoperiş, alte lucrari si reparatii au fost facute si de preotul Achim Vergil Marian care a coordonat spalarea si refacerea picturii si a construit capela de la intrarea in curte, centrala, iar preotul Soare Nelu, a construit noul gard, parcarea si sistemul de supraveghere video.

Edificiul are plan trilobat şi dispune de exonartex, pronaos, naos şi altar. Are două turle învelite cu tablă, turle ridicate deasupra pronaosului şi a naosului. Deasupra intrării în pronaos se află pisania pictată cu litere negre pe fond maro, inscripţia menţionând: „ÎNTRU CINSTIREA SFINTEI ŞI NEDESPĂRŢITEI TREIMI/ ŞI ÎNTRU CINSTIREA SFÂNTULUI IERARH NICOLAE/ ZIDITU-SA ACEASTĂ SFÂNTĂ ŞI DUMNEZEIASCĂ BISERICĂ ÎN ANUL 1850, PE LOCUL UNEI BISERICI MAI VECHI/ CARE NU MAI PUTEA FI FOLOSTĂ, FIIND RUINATĂ./ ÎN ANUL 1886 A FOST ÎMPODOBITĂ CU PICTURĂ NOUĂ ÎN INTERIOR. CU TIMPUL PICTURA S-A DEGRADAT/ IAR O PARTE DIN TENCUIELILE DE PE BOLŢI S-AU ŞUBREZIT, FIIND NEVOIE DE ÎNSEMNATE REPARAŢII./ ÎN ANII 1959-1960, ÎN TIMPUL ARHIPĂSTORIEI PREAFERICITULUI PĂRINTE JUSTINIAN PATRIARHUL ROMÂ/NIEI, S-AU FĂCUT REPARAŢIILE NECESARE TENCUIELILOR, S-A RENOVAT CATAPETEASMA ŞI S-A ÎMPODOBIT./ TOATE LUCRĂRILE S-AU FĂCUT DIN DANIILE BUNILOR CREŞTINI DIN PAROHIE, PRIN TRUDA ŞI ÎNDEMNUL/ PREOTULUI PAROH IOAN P. PETRESCU, AJUTAT DE MEMBRII CONSILIULUI ŞI COMITETULUI PAROHIAL./ PROTOIEREU AL LOCULUI A FOST P.C. PREOT TOMA CEROIU./ S-A REDESCHIS LA …PICTOR CONST. C. BLENDEA”.

În curte, aproape de intrarea în lăcaş, se păstrează mormintele a doi dintre foştii proprietari ai moşiei Stoeneşti, soţii Mărculescu, sprijinitori ai bisericii în a doua jumătate a secolului XIX. Odinioară se păstra şi piatra funerară a celui care donase terenul bisericii, inscripţia amintindu-l pe răposatul „Serdarul Enache Roşca, 1755-1841”

Actuala clopotniţă a bisericii a fost construită în anul 1933.

            Biserica parohială „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Uleşti, a fost construită din cărămidă în anul 1854. Alături de biserica de la Broşteni, lângă care îşi avea şi conacul, Evanghelie Zappa, însemnat mecena al vremii sale, a ridicat biserică şi pe moşia sa de la Uleşti. Biserica Adormirea Maicii Domnului se găseşte în stânga drumului rutier ce străbate localitatea. Ridicată de către vrednicul de amintire Zappa, biserica a fost reparată la anii 1886 şi la anul 1943, ultima dată după ce suferise stricăciuni în urma cutremurului din toamna anului 1940. Repictată la anii 1944-1946 a fost resfinţită la anul 1948. Ultima restaurare a picturii interiorului s-a efectuat la anul 1986, prin stăruinţele preotului paroh Alexandru Cristea şi ale familiei Măraru.

Lăcaşul este de tip sală şi dispune de pridvor, pe lângă încăperile clasice de cult; o singură turlă de tablă, octogonală pe o bază pătrată, încununează pronaosul. În pridvor se păstrează cele două pisanii, precum şi o însemnare pictată. Pisania veche, realizată pe o placă de marmură cu litere de tranziţie, menţionează: „S-A RIDICAT ŞI NOIT [SPRE] PO/MENIRE DE PA/HARNICO IVANGHELIE ZAPA/[…] ŞI SFINŢIT DE /PĂRINTELE ARHIEPISCOPU/ ŞI MITROPOLIT A TOATĂ/  UGROVLAHIA NIFON/ LA ANUL/ 1854 OC.26”. Pisania nouă, realizată tot pe o placă de marmură, se găseşte de asemenea în pridvor, deasupra uşii către pronaos, sub pisania veche, glăsuind: „ACEST SF. LĂCAŞ AL DOMNULUI A FOST REPARAT RADICAL/ ÎN ANUL 1943, PICTURA FĂCUTĂ ÎN ANUL 1944 ÎN ZILELE/ ARHIPĂSTORIEI I.P.S.S. NICODIM PATRIARH ŞI PĂSTORIEI P.S. KESARIE/ PĂUNESCU EPISCOP AL EPARHIEI CONSTANŢA, PAROH FIIND/ PCS. PĂRINTELE ALEXANDRU ŞTEFAN./ ATĂT REPARAŢIILE, CÂT ŞI PICTURA S-AU FĂCUT DIN/ DONAŢIILE ENORIAŞILOR ACESTEI PAROHII. SFINŢIREA/ S-A FĂCUT ÎN 1948”. Alăturat uşii către pronaos, în partea stângă, s-a realizat o însemnare pictată cu litere negre pe fond galben, în legătură cu ultima restaurare a zugrăvelii bisericii: „PICTURA A FOST LUCRA/TĂ DE M.NICOLAU ŞI/ C.VASILESCU, PAROH/ FIIND PREOTUL/ CRISTEA ALEXANDRU./ AJUTOR FAM.I.MĂRARU”. Pe data de 26 octombrie  2005 a fost sfinţită casa parohială  (construită recent) de către un sobor de preoţi în frunte cu PS Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei şi Călărăşilor, iar in ultimii ani preotul Raileanu Marius, a construit gard nou, a reparat instalatia electrica si paratraznetul, a imbunatatit si modernizat casa parohiala.

            Biserica parohială „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din cartierul Speteni, a fost construită din cărămidă de Mihail Djuvara şi de obştea satului. Documentele cercetate atestă că această biserică a fost construită în perioada anilor 1864-1872, fiind târnosită în anul 1872 (în anul târnosirii a fost construită şi clopotniţa).

Referitor la perioada în care a fost costruită biserica, este interesant faptul că pe lespedea de piatră care este amplasată în centrul altarului bisericii şi pe care este aşezată Sfânta Masă, este sculptat anul 1835. Din acest fapt se poate constata fie că biserica este mult mai veche, fie că perioada construcţiei bisericii s-a întins între anii 1835-1872 (fapt puţin probabil pentru că această perioadă de 37 de ani necesari pentru costrucţia bisericii este prea lungă). Biserica a fost grav afectată de inundaţiile din anul 1975 şi de către cutremurele din anii 1977 şi 1986.

În anul 2004 biserica a fost reparată capital, fiind efectuate lucrări de subzidire, izolaţie, centură de beton, plase interioare şi exterioare şi a fost schimbat  tot acoperişul. De asemenea s-au montat geamuri termopan iar pe viitor se intenţionează să se instaleze o centrală termică. Această lucrare a fost finanţată şi coordonată de către soţii Mihaela şi Grigore Miu din Bucureşti, Mihaela Miu având „rădăcini” în satul Speteni si de preotul Dumitrescu Marin. Lucrarea a fost amplă şi complexă, costurile depăşind suma de 4 miliarde lei(ROL). De asemenea in curtea Bisericii a fost construita o casa parohiala. Monumentul eroilor fostului sat Speteni se află în curtea bisericii parohiei Speteni, în dreapta aleii, aproape de gardul dinspre stradă. Obeliscul ridicat de comunitate în anul 1931 are plăci de marmură fixate pe cele patru laturi, una dintre acestea menţionând: „1931/ AMINTIRE/ ŞI/ RECUNOŞTINŢĂ/ EROILOR DIN SPETENI/ IALOMIŢA, MORŢI/ PENTRU ÎNTREGIREA/ NEAMULUI/ ÎN CAMPANIEA/ 1916-1919”. În spatele monumentului din Speteni, se păstrează două monumente funerare ale proprietarilor funciari de la începutul secolului XX, Nae Nicolescu (1846-1923) şi Alexandru Nicolescu (1875-1909).

Biserica parohială „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Condeeşti se află în jumătatea sudică a localităţii, către „coastă”, acolo unde se află vatra istorică a Condeeştilor. A fost construită de comunitatea locală începând cu anii 1890-1892. Lăcaşul actual a fost reparat la anii 1928 şi 1951-1956. În anul 1955, au fost refăcute picturile interioare (tip frescă) de către pictorul Petre Sandu şi soţia sa Rada.

Este de tip trilobat, cu pridvor deschis, fiind încununat de trei turle de tablă, dintre care două mai mici sunt situate deasupra pranaosului. Pridvorul are şase stâlpi rotunzi cu bază pătrată, alţi doi stâlpi fiind semiîngropaţi în legătură cu peretele vestic al pronaosului. În încăperea pridvorului, deasupra intrării în lăcaşul propriu-zis, se păstrează pisania, al cărui text pictat cu roşu şi gri menţionează: „ÎNTRU SLAVA SFINTEI ŞI CEA DE O FIINŢĂ DE VIAŢĂ FĂCĂTOAREI ŞI NEDESPĂRŢITEI TREI/MI ŞI ÎNTRU LAUDA PREA SFINTEI DE DUMNEZEU NĂSCĂTOAREI ŞI PURURI FECIO/AREI MARIA, ÎN ANUL 1892 S’AU PUS TEMELIA ACESTEI BISERICI CARE S’A ZIDIT ŞI S’A ÎNĂLŢAT CU OSÂR/DIA ŞI CHELTUIALA CREDINCIOŞILOR DIN ACEST SAT DE VECHI MOŞNENI – CONDEEŞTI. S’A TERMI/NAT DE ZIDIT ÎN ANUL 1906, CÂND S’A PICTAT DE PICTORUL I.SIMIONESCU DIN BUCUREŞTI, IAR/ ÎN ANUL 1907 A FOST TÂRNOSITĂ DE P.S. ARHIEREU SOFRONIE VULPESCU, PURTÂND DINTRU ÎNCEPUT/ HRAMUL „ADORMIREA MAICII DOMNULUI”. ÎN ANUL 1928 S’A FĂCUT REPARAŢIE GENERALĂ LA ZI/DUL EXTERIOR ŞI LA ACOPERIŞ ŞI TOT ATUNCI S’A ZIDIT ŞI NOUL PRIDVOR CU STÂLPI DE ZID ÎN FORMĂ/ DE CERDAC ROMÂNESC, ÎN LOCUL CELUI VECHI, CONSTRUIT DIN LEMN[…]”.

În biserică se păstrează cărţi de cult datând de la mijlocul secolului XIX, păstrate de la vechea biserică, . Prin staruinta preotului paroh Ciuhureanu Gheorghe, s_a reparat acoperisul, a fost refacuta pictura, a fost reparata tencuiala exterioara, iar in curte a fost construit un Asezamant Social la care au contribuit cu bani alaturi de sponsori si obstea satului si Primaria (Primar Popa Daniel) si Consiliul Local.

În curtea bisericii, lângă colţul sud-estic al clopotniţei, s-a ridicat în urmă cu câţiva ani monumentul eroilor, prin stăruinţele comunităţii locale, în frunte cu preotul paroh. Se prezintă sub forma unui monument funerar de marmură şi ciment. Pe faţada vestică, spre stradă, placa de marmură prezintă pe margini motive florale, iar inscripţia incizată menţionează că: „ACEST MONUMENT/ S-A RIDICAT ÎN CINSTEA/ EROILOR CĂZUŢI/ PENTRU PATRIE/ ÎNTRE ANII/ 1916-1918/ 1940-1944/1989./ PAROHIA CONDEEŞTI”. De asemenea, deasupra fantanii din curte a fost construit un foisor.

Peste drum de biserică, într-o curte ţărănească, o pădurice se ridică pe locul vechiului cimitir al satului Condeeşti, acolo unde s-a aflat şi biserica veche. Multe sunt însă crucile de secol XIX, de piatră şi de marmură, majoritatea având inscripţionate litere chirilice. Între ele, o cruce de piatră aminteşte pe un Voinea, Radu şi alţii, iar alături, un monument funerar de marmură aminteşte pe fiii „decedatului Teodor preotu”.

Biserica parohială „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Bărcăneşti este cea mai nouă şi mai impunătoare fiind zidită din cărămidă în anul 1909 ctitori fiind Alexandru Fochide, Sterie Ionescu, Alexandru Ionescu, Spiridon Stoian şi obştea satului. Este un edificiu trilobat, cu pridvor deschis, sprijinit pe coloane circulare şi având trei turle octagonale, realizate din tablă. În pridvor, deasupra intrării în locaş, pisania incizată pe placa de marmură albă glăsuieşte:

„ÎN NUMELE TATĂLUI ŞI AL FIULUI ŞI AL SFÂNTULUI DUH TREIME CEA DE FIINŢĂ ŞI ÎNCE/PĂTOARE DE VIAŢĂ. CLĂDITUS’A ACEST SFÂNT LOCAŞ ŞI CU TOATĂ PODOABA BISERI/CEASCĂ S’A ÎNFRUMUSEŢAT DIN RÂVNĂ CĂTRE CELE SFINTE DE BINECREDINCIOŞII/ ROBII LUI DUMNEZEU: ALEXANDRU FOCHIDE, STERIE IONESCU, ALEXANDRU S. IONESCU, SPIRIDON STOIAN, PREOŢII IANCU PANAITESCU ŞI/ CONSTANTIN POPESCU ŞI OBŞTEA LOCUITORILOR DIN COMUNA BĂRCĂNEŞTI JUD./IALOMIŢA. ÎNCEPEREA CLĂDIRII S’A FĂCUT ÎN ANUL MÂNTUIRII 1909 ŞI S’A TERMINAT/ ÎN ANUL 1914, CÂND S’A TÂRNOSIT ÎN ZIUA DE 29 IUNIE, ÎN AL 48-LEA AN DE GLORIOASĂ/ DOMNIE A M.S. REGELUI CAROL I-IU ŞI AL 3-LEA AN PĂSTORIEI Î.P.S. MITROPOLIT/ PRIMAT KONON ARĂMESCU DONICI, DE CĂTRE Î.P.S. EPISCOP AL DUNĂRII DE JOS/ NIFON NICOLESCU. FIE ACEST SFÂNT LOCAŞ SPRE LAUDA ŞI MĂRIREA LUI DUMNEZEU ŞI MÂNGÂIEREA SUFLETELOR CREŞTINE”.

La sud-vest de biserică se ridică clopotniţa, pe al cărei perete exterior nordic este fixată o placă de marmură cu menţiunea: „CLOPOTNIŢA ACEASTA S’A FĂCUT DE/ ALEXANDRU G.FOCHIDE./BĂRCĂNEŞTI 29 IUNIE 1914”.

În curtea bisericii se păstrează monumentele funerare ale familiei de proprietari funciari Ionescu, ridicate în jurul anului 1920, precum şi monumentul fiilor satului Bărcăneşti, căzuţi la anii 1916-1919 pentru unitatea neamului românesc. Obeliscul aminteşte pe plăcile de marmură fixate către stradă „EROII DIN BĂRCĂNEŞTI MORŢI PE CÂMPUL DE ONOARE 1916-1919. Biserica a fost târnosită în anul 1914 de IPS  Mitropolitul Konon Armănescu Donici şi PS Episcopul Nifon Nicolescu Ploieşteanul. Pictura s-a realizat în stil bizantin în anii 1911-1913 iar clopotniţa a fost construită în anul 1914 de către Alexandru Fochide.

Ctitorilor principali ai bisericii le-a fost decernată medalia ”Răsplată muncei pentru biserică”, clasa I. Medalia şi brevetul le-au fost înmânate de către regele Ferdinand pe data de 8 decembrie 1915.

Biserica a fost restaurată (spălarea picturii) în anii 1957-1958, cea de-a doua restaurare a picturii fiind făcută prin stradania preotului paroh Nichita Petre in perioada anilor 1997-2003, când s-au făcut reparaţii capitale, a fost montata inctalatie elctrica de incalzire prin podea si amenajata aleeea pietonala cu pavele.

In satul Barcanesti, la limita dintre cartierele Speteni si Barcanesti, se afla Biserica Adventista de Ziua a 7_a, care deserveste o comunitate de 43 membri.

Alături de biserici care de fapt sunt cele mai vechi construcţii din comuna Bărcăneşti, există şi alte constructii deosebite.

MONUMENTE ISTORICE

 • Conacul Marius Ionescu construit în anul 1909 în satul Speteni;
 • Casă cu prăvălie pe colţ, construită în anul 1910 în satul Speteni;
 • Conacul Iancu Ionescu (fost Cămin cultural), construit în anul 1914 în satul Bărcăneşti ;
 • Conacul Alexandru Ionescu (sediul SC Comoara SRL),construit în anul 1919 în satul Bărcăneşti
 • Conacul Alexandru Manolescu (fostă maternitate şi ulterior fost dispensar veterinar), construit în anul 1924 în satul Speteni;
 • Conacul Nicu Chiroiu (fost sediu al CAP Condeeşti), construit în anul 1926 în stil neoromânesc la Eliza-Stoeneşti;
 • Conacul Toader Roşca (fost salon de nunţi), construit în anul 1936 în satul Bărcăneşti;
 • Conacul Elena Duţi (fost dispensar medical), construit în anul 1939 la Speteni.

Alte cladiri vechi cu aspect deosebit sunt:

 • Sediul Agentiei C.E.C. (fosta Primarie), cladire construita in anul 1928;
 • Sediul Primariei si al Consiliului Local, cladire construita in anul 1941 (casa Naita Tudorache, fost primar al comunei);
 • Gradinita Ulesti (fost sediu al Primariei Ulesti), construita in anul 1936.

Fragmente din ,,Monografia Comunei Barcanesti Ialomita”,  Editura Apollon , 2006 , autor Popa Daniel